B.Ed. Student Council

2014-2015
Sr. No. Name of the Students Designation
1.  Principal Dr. S. B. Kshirsagar Chairman
2.  Dr. B. B. Pathan Teacher appointed by Principal
3.  Pethsangi Shital Basaveshwar * Merit
4.  Tirthkar Preanna Dattatray * Merit
5.  Taktode Sundhya Bharat * N.S.S. Secretory
6.  Shirke Anant Ramling *  Phy.Education
7.  Tondase Jyoti Dnyaneshwar * Cultural
8.  Madde Rekha Mallikarjun * N.C.C.
 
2012-2013
       Dr. V. K. Bamane                                                                                                                                                         Dr. S. B. Kshirsagar  
             Secretary                                                                                                                                                                              President                                                                     
Sr. No. Name of the Students Designation
1.  Metri Santosh Shrishail University Representative
2.  Pendkar Revati Subhash* Merit Holder
3.  Kshirsagar Ramakant Adinath N. C. C.
4.  Gaikwad Laxmi Shrikant* Cultural
5.  Chavan Tejas Vijay Sports
6.  Chendke Sulochana Mahadev* Nominated by Principal
7.  Kamble Rupali Sukhdev* Nominated by Principal