Our Esteemed Alumni

1. Dr. Jagtap H.N. Click here to to know more.
2. Dr. Mrs. Jagtap A. H. Click here to to know more.
3. Shri. Mhamane A. B. Click here to to know more.
4. VBK Photo Dr. Bamane V. K. Click here to to know more.
5. PRB Photo Dr. Smt. Bhoje P. R. Click here to to know more.
6. LVB Photo Dr. Smt. Bamane L. V. Click here to to know more.
7. Dr. Yevale N. A. Click here to to know more.
Alumni Association 2014-15
Sr. No. Name Designation
1 Dr. Aashalata Jagtap President
2 Shri. Avdhut Mhamane Vice-President
3 Dr. A. N. Navale Vice-Secretory
4 Shri S. S. Jinge Convener
5 Shri S. M. Chatraband Media Head
6 Dr. Mrs. P. R. Bhoje Coordinator
7 1. Shri Sanjay Doke
2. Shri. Prashant Chabukswar
3. Shri Sachin Pujari
4. Mrs. Sonali Bodarde
M.Ed. Representative
8 1. Dr. H. N. Jagtap
2. Dr. K. M. Bodarde
3. Shri P. M. Madhekar
4. Mrs. S. P. Madhekar
5. Dr. Nasima Pathan
6. Shri. Shrikant More
7. Dr. S. B. Kshirsagar
8. Shri. Gokul Mavare
9. Shri. Ajij Nadaf
10. Shri. Sanjaykumar Rathod
11. Mrs. Suman Shinde
12. Shri. Sandeep Sangve
13. Shri Satish Panhalkar
14. Dr. Prabhakar Budharam
Advisor Committee